PERIWAYAT HADIST / رواة الحديث

Posted by anharul ulum

Aturan-aturan Hadits dari Sunni mendapatkan bentuk terakhirnya kurang lebih 3 abad setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Ilmuwan hadits yang kemudian memperdebatkan keotentikan beberapa hadits tetapi otoritas dari buku-buku tersebut meningkat dengan pesat. Aturan-aturan ini, ada yang menyatakan dengan Koleksi Enam Hadits utama ada pula dengan Koleksi Tujuh Hadits Utama, termasuk:
 1. Shahih Bukhari, disusun oleh Bukhari (194-256 H)
 2. Shahih Muslim, disusun oleh Muslim (204-262 H)
 3. Sunan Abu Daud, disusun oleh Abu Dawud (202-275 H)
 4. Sunan at-Turmudzi, disusun oleh At-Turmudzi (209-279 H)
 5. Sunan an-Nasa'i, disusun oleh an-Nasa'i (215-303 H)
 6. Sunan Ibnu Majah, disusun oleh Ibnu Majah (209-273).
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasanya dianggap yang paling dipercaya dari koleksi ini. Ada beberapa perdebatan yang terjadi apakah anggota ke-6 dari aturan ini seharusnya Ibnu Majah atau Muwatta' dari Imam Malik. Selain itu, ada pula yang memasukkan Musnad dari Ahmad bin Hanbal sebagai bagian dari aturan tersebut.

[sunting] Periwayat Hadits yang diterima oleh Muslim Syi'ah

Muslim Syi'ah hanya mempercayai hadits yang diriwayatkan oleh keturunan Muhammad saw, melalui Fatimah az-Zahra, atau oleh pemeluk Islam awal yang memihak Ali bin Abi Thalib. Syi'ah tidak menggunakan hadits yang berasal atau diriwayatkan oleh mereka yang menurut kaum Syi'ah diklaim memusuhi Ali, seperti Aisyah, istri Muhammad saw, yang melawan Ali pada Perang Jamal.
Ada beberapa sekte dalam Syi'ah, tetapi sebagian besar menggunakan:
 • Ushul al-Kafi
 • Al-Istibshar
 • Al-Tahdzib
 • Man La Yahduruhu al-Faqih

[sunting] Pembentukan dan Sejarahnya

Bagian ini masih merupakan sebuah rintisan. Anda dapat turut serta mengembangkannya.
Artikel utama: Sejarah hadits, dan [[]], dan [[]], dan [[]], dan [[]]
Hadits sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Berita tersebut didapat dari para sahabat pada saat bergaul dengan Nabi. Berita itu selanjutnya disampaikan kepada sahabat lain yang tidak mengetahui berita itu, atau disampaikan kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada murid-murid berikutnya lagi hingga sampai kepada pembuku Hadits. Itulah pembentukan Hadits.

[sunting] Masa Pembentukan Al Hadist

Masa pembentukan Hadits tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri, ialah lebih kurang 23 tahun. Pada masa ini Al Hadits belum ditulis, dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja.

[sunting] Masa Penggalian

Masa ini adalah masa pada sahabat besar dan tabi'in, dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 H atau 632 M. Pada masa ini Al Hadits belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar Al Hadits dan menggali dari sumber-sumber utamanya.

[sunting] Masa Penghimpunan

Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima Al Hadits baru, seiring terjadinya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syari'at dan 'aqidah dengan munculnya Al Hadits palsu. Para sahabat dan tabi'in ini sangat mengenal betul pihak-pihak yang melibatkan diri dan yang terlibat dalam permusuhan tersebut, sehingga jika ada Al Hadits baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya diteliti secermat-cermatnya siapa-siapa yang menjadi sumber dan pembawa Al Hadits itu. Maka pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz sekaligus sebagai salah seorang tabi'in memerintahkan penghimpunan Al Hadits. Masa ini terjadi pada abad 2 H, dan Al Hadits yang terhimpun belum dipisahkan mana yang merupakan Al Hadits marfu' dan mana yang mauquf dan mana yang maqthu'.

[sunting] Masa Pendiwanan dan Penyusunan

Abad 3 H merupakan masa pendiwanan (pembukuan) dan penyusunan Al Hadits. Guna menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami Al Hadits sebagai prilaku Nabi Muhammad, maka para ulama mulai mengelompokkan Al Hadits dan memisahkan mana Al Hadits yang termasuk marfu' (yang berisi perilaku Nabi Muhammad), mana yang mauquf (berisi prilaku sahabat) dan mana yang maqthu' (berisi prilaku tabi'in). Usaha pembukuan Al Hadits pada masa ini selain telah dikelompokkan (sebagaimana dimaksud diatas) juga dilakukan penelitian Sanad dan Rawi-rawi pembawa beritanya sebagai wujud tash-hih (koreksi/verifikasi) atas Al Hadits yang ada maupun yang dihafal. Sekanjutnya pada abad 4 H, usaha pembukuan Al Hadits terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan maghligai Al Hadits. Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab Al Hadits seperti menghimpun yang terserakan atau menghimpun untuk memudahkan mempelajarinya dengan sumber utamanya kitab-kitab Al Hadits abad 4 H.

[sunting] Kitab-kitab Hadits

[sunting] Abad ke 2 H

Beberapa kitab yang terkenal :
 1. Al Muwaththa' oleh Malik bin Anas
 2. Al Musnad oleh As Syafi'i (tahun 150 - 204 H / 767 - 820 M)
 3. Mukhtaliful Hadist oleh As Syafi'i
 4. Al Jami' oleh 'Abdurrazak Ash Shan'ani
 5. Mushannaf Syu'bah oleh Syu'bah bin Hajjaj (tahun 82 - 160 H / 701 - 776 M)
 6. Mushannaf Sufyan oleh Sufyan bin Uyainah (tahun 107 - 190 H / 725 - 814 M)
 7. Mushannaf Al Laist oleh Al Laist bin Sa'ad (tahun 94 - 175 / 713 - 792 M)
 8. As Sunan Al Auza'i oleh Al Auza'i (tahun 88 - 157 / 707 - 773 M)
 9. As Sunan Al Humaidi (wafat tahun 219 H / 834 M)
Dari kesembilan kitab tersebut yang sangat mendapat perhatian para 'lama hanya tiga, yaitu Al Muwaththa', Al Musnad dan Mukhtaliful Hadist. Sedangkan selebihnya kurang mendapat perhatian akhirnya hilang ditelan zaman.

[sunting] Abad ke 3 H

 • Musnadul Kabir oleh Ahmad bin Hambal dan 3 macam lainnya yaitu Kitab Shahih, Kitab Sunan dan Kitab Musnad yang selengkapnya :
 1. Al Jami'ush Shahih Bukhari oleh Bukhari (194-256 H / 810-870 M)
 2. Al Jami'ush Shahih Muslim oleh Muslim (204-261 H / 820-875 M)
 3. As Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah (207-273 H / 824-887 M)
 4. As Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud (202-275 H / 817-889 M)
 5. As Sunan At Tirmidzi oleh At Tirmidzi (209-279 H / 825-892 M)
 6. As Sunan Nasai oleh An Nasai (225-303 H / 839-915 M)
 7. As Sunan Darimi oleh Darimi(181-255 H / 797-869 M)
 8. Al Muntaqa oleh Ibnu Jarud (wafat 307 H / 920 M)
 9. Al Musnad Al Humaidi oleh Ali Madaini (161-234 H / 777-848 M)
 10. Al Musnad Al Bazar oleh Al Bazar (wafat 290 H / 905 M)
 11. Al Musnad Baqi bin Mukhlad oleh Baqi bin Mukhlad ((131-176 H / 846-889 M)
 12. Al Musnad Ibnu Rahawaih oleh Ibnu Rahawaih (161-238 H / 778-852 M)
Sekumpulan kitab dari nomor 1 s/d 6 ini sering disebut sebagai kutubus sittah (kitab yang enam).

[sunting] Abad ke 4 H

 1. Al Mu'jamul Kabir oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
 2. Al Mu'jamul Ausath oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
 3. Al Mu'jamush Shaghir oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
 4. Al Mustadrak oleh Al Hakim (321-405 H / 933-1014 M)
 5. Ash Shahih oleh Ibnu Khuzaimah (233-311 H / 838-924 M)
 6. At Taqasim wal Anwa' oleh Abu Awwanah (wafat 316 H / 928 M)
 7. As Shahih oleh Abu Hatim bin Hibban (wafat 354 H/ 965 M)
 8. Al Muntaqa oleh Ibnu Sakan (wafat 353 H / 964 M)
 9. As Sunan oleh Ad Daruquthni (306-385 H / 919-995 M)
 10. Al Mushannaf oleh Ath Thahawi (239-321 H / 853-933 M)
 11. Al Musnad oleh Ibnu Nashar Ar Razi (wafat 301 H / 913 M)

[sunting] Abad ke 5 H dan selanjutnya

 • Hasil penghimpunan
·         Bersumber dari kutubus sittah saja
1.      Jami'ul Ushul oleh Ibnu Atsir Al Jazari (556-630 H / 1160-1233 M)
2.      Tashiful Wushul oleh Al Fairuz Zabadi (? - ? H / ? - 1084 M)
·         Bersumber dari kkutubus sittah dan kitab lainnya, yaitu Jami'ul Masanid oleh Ibnu Katsir (706-774 H / 1302-1373 M)
·         Bersumber dari selain kutubus sittah, yaitu Jami'ush Shaghir oleh As Sayuthi (849-911 H / 1445-1505 M)
 • Hasil pembidangan (mengelompokkan ke dalam bidang-bidang)
·         Kitab Al Hadits Hukum, diantaranya :
1.      Sunan oleh Ad Daruquthni (306-385 H / 919-995 M)
2.      As Sunannul Kubra oleh Al Baihaqi (384-458 H / 994-1066 M)
3.      Al Imam oleh Ibnul Daqiqil 'Id (625-702 H / 1228-1302 M)
4.      Muntaqal Akhbar oleh Majduddin Al Hirani (? - 652 H / ? - 1254 M)
5.      Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al Asqalani (773-852 H / 1371-1448 M)
6.      'Umdatul Ahkam oleh 'Abdul Ghani Al Maqdisi (541-600 H / 1146-1203 M)
7.      Al Muharrar oleh Ibnu Qadamah Al Maqdisi (675-744 H / 1276-1343 M)
·         Kitab Al Hadits Akhlaq
1.      At Targhib wat Tarhib oleh Al Mundziri (581-656 H / 1185-1258 M)
2.      Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi (631-676 H / 1233-1277 M)
 • Syarah (semacam tafsir untuk Al Hadist)
1.      Untuk Shahih Bukhari terdapat Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani (773-852 H / 1371-1448 M)
2.      Untuk Shahih Muslim terdapat Minhajul Muhadditsin oleh Imam Nawai (631-676 H / 1233-1277 M)
3.      Untuk Shahih Muslim terdapat Al Mu'allim oleh Al Maziri (wafat 536 H / 1142 M)
4.      Untuk Muntaqal Akhbar terdapat Nailul Authar oleh As Syaukani (wafat 1250 H / 1834 M)
5.      Untuk Bulughul Maram terdapat Subulussalam oleh Ash Shan'ani (wafat 1099 H / 1687 M)
 • Mukhtashar (ringkasan)
1.      Untuk Shahih Bukhari diantaranya Tajridush Shahih oleh Al Husain bin Mubarrak (546-631 H / 1152-1233 M)
2.      Untuk Shahih Muslim diantaranya Mukhtashar oleh Al Mundziri (581-656 H / 1185-1258 M)
 • Lain-lain
1.      Kitab Al Kalimatul Thayyib oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M) berisi Al Hadits Qudsi
2.      Kitab Al Mustadrak oleh Al Hakim (321-405 H / 933-1014 M) berisi Al Hadits yang dipandang shahih menurut syarat Bukhari atau Muslim dan menurut dirinya sendiri.

[sunting] Beberapa istilah dalam ilmu hadits

Berdasarkan siapa yang meriwayatkan, terdapat beberapa istilah yang dijumpai pada ilmu hadits antara lain:
 • Muttafaq 'Alaih (disepakati atasnya) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, dikenal dengan Hadits Bukhari dan Muslim
 • As Sab'ah berarti tujuh perawi yaitu: Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah
 • As Sittah maksudnya enam perawi yakni mereka yang tersebut diatas selain Ahmad bin Hambal
 • Al Khamsah maksudnya lima perawi yaitu mereka yang tersebut diatas selain Imam Bukhari dan Imam Muslim
 • Al Arba'ah maksudnya empat perawi yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim
 • Ats tsalatsah maksudnya tiga perawi yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Majah.

[sunting] Referensi

 • Introduction to the Science of Hadith Classification by Shaikh (Dr.) Suhaib Hassan [1]
 • Pengetahuan Dasar tentang Pokok-pokok Ajaran Islam (A/B) oleh Mh. Amin Jaiz
 • Metodologi Kritik Matan Hadis oleh Dr. Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, terjamahan, ISBN 979-578-047-6

[sunting] Pranala luar

Ini adalah artikel bagus. Klik untuk informasi lebih lanjut.

{ 0 comments... read them below or add one }

Posting Komentar